TMGDK HİZMETLERİMİZ

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ 22.05.2014 tarihli Resmî Gazetede yayınlanmış olup çevresel etkileri yüksek olan maddelerin bulunduran işletmelere önemli yükümlülükler getirilmiştir. Böylece bu tür işletmelerde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etme veya hizmet alması zorunluluğu getirilmiştir. Yine 19 Nisan 2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklikle Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’de yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Tehlikeli maddeleri taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmeler, en az bir adet tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmek veya yetkilendirilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu’ndan (TMGDK) hizmet almakla yükümlüdürler.

Tüm bunlarla birlikte işletmeler istihdam edeceği TMGD’leri veya hizmet alacağı TMGDK’lar ile yapacağı anlaşmayı www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden bildirmekle ve yapılan bu anlaşmanın veya TMGD’nin iş akdinin fesih edilmesi durumunda ise 30 (otuz) gün içerisinde TMGD istihdam etmekle veya TMGDK ile yeni bir anlaşma yapmakla yükümlüdürler.

ADR, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’dır.

Ülkemiz, 22 Mart 2010 tarihinde bu anlaşmaya taraf olmuş ve bu bağlamda 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik:

  ● Karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığını,

  ● Tehlikeli maddeleri gönderenleri ve bu maddelerin alıcılarını, dolduran, yükleyen, boşaltan ve paketleyenleri,

  ● Maksada uygun teknik özelliklere sahip her türlü taşıt ile taşıma yapan taşımacıları,

  ● Tehlikeli madde yüklü her türlü taşıtı kullanan sürücü ve operatörleri,

  ● İşletmecileri,

  ● Bu faaliyetlerde kullanılan her türlü taşıt, araç, gereç, paket ve benzerlerini kapsar.


TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ KAPSAMINDA:

  ● ADR mevzuatları Farkındalık Eğitimleri, Emniyet Eğitimleri ve Göreve Özgü Eğitimler düzenliyoruz.

  ● Aylık saha ziyaretleri gerçekleştiriyor, tehlikeli maddelerle gerçekleştirdiğiniz işlemlere ilişkin kaza risklerini en aza indirmenizde yardımcı oluyoruz.

  ● İşletmenizin ihtiyaç duyacağı, Tank, Etiket, Levha, Plaka, Teçhizat, Ambalaj temini için rehberlik ediyoruz.

  ● Taşıt-ADR Uygunluk Belgesi ve Ambalaj Sertifikasyonlarınız için koordineli çalışıyoruz.

  ● ADR kapsamında faaliyet konularınıza özel Prosedür, Talimat ve Kontrol Formları dökümantasyonunu oluşturuyoruz.

  ● Yıllık Faaliyet, Kaza ve Muafiyet Raporlarınızı hazırlıyor, sisteme girişini gerçekleştiriyoruz.

  ● İşletmeler için faaliyet konularına göre Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB), Limanlar için Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi (TMUB) alıyoruz.

  ● Tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesisleri için, Tehlikeli Madde Rehberi (TMR) hazırlıyoruz.

  ● Gelişen Ulusal ve Uluslararası Mevzuatı takip ediyor, sizleri bilgilendiriyor, yasal süreçlere uyum ve denetimlerde rehberlik ediyoruz.